ADWOKAT ROZWÓD WROCŁAW

Rozwód najczęściej kojarzy się z długoletnim, ciężkim procesem, konfliktem małżonków, któremu towarzyszą negatywne emocje, zarzuty i pretensje.

Konflikt związany z rozwodem nie dotyczy najczęściej tylko i wyłącznie samych małżonków. W rozwód zaangażowane są również ich dzieci oraz rodzina.

Adwokat Michał Hajduk pomoże Państwu przetrwać ten trudny proces, omówi poszczególne kroki postępowania rozwodowego, doradzi w kwestiach związanych z alimentami, władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi, podziałem wspólnego majątku, etc. Podpowie także, czy lepiej będzie uzyskać rozwód z winy współmałżonka, czy zaniechać orzekania o winie.

Uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Orzekając rozwód Sąd na podstawie całokształtu ustalonych w trakcie rozprawy okoliczności orzeka m.in. o:

1. czy, a jeżeli tak, to który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.Można od tego odstąpić, jeżeli małżonkowie zgodnie wnoszą o nieorzekanie o winie;

2. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron obojga małżonków (Sąd może  powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka np. wybór sposobu leczenia, wybór szkoły). Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może również orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej lub też ja zawiesić).

3. kontaktach z dzieckiem;

4. alimentach –  orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka; W wyroku rozwodowym sąd orzeka również  o sposobie korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie nadal mieszkają wspólnie.Od wspomnianego obligatoryjnego określenia sposobu korzystania ze wspólnego zajmowanego mieszkania sąd może wyjątkowo odstąpić wtedy, gdy rozwiedzeni małżonkowie z uzasadnionych przyczyn sprzeciwiają się temu, zwłaszcza gdy już wcześniej uzgodnili między sobą sposób korzystania z mieszkania. Wyjątkowo zaś, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję – jedynie na żądanie drugiego małżonka. Jeżeli małżonkowie zgodnie wnoszą, sąd może dokonać podziału wspólnego mieszkania albo przyznać mieszkanie tylko jednemu, jeżeli współmałżonek wyraża zgodę na opuszczenie tego mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego.

Sąd może także w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Na ogół przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie powoduje nadmiernej zwłoki gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku albo gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie.