Inne specjalizacje

Prowadzę również sprawy z dziedzin, które dotyczą większości z nas – z szeroko rozumianego prawa cywilnego,  spadkowego, rodzinnego i administracyjnego.
Ze względu na liczne zapytania moich Klientów, dotyczące przepisów obowiązujących przy transakcjach zawieranych przez Internet, czy związanych z oprogramowaniem komputerowym, również ta dziedzina znalazła się w stałym pakiecie usług Kancelarii.

Prawo rodzinne

 • przeprowadzenie rozwodu i separacji,
 • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej, podział majątku wspólnego,
 • wnioskowanie o alimenty,w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucja należnych alimentów,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz o ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

Prawo spadkowe

 • doradztwo przy sporządzaniu testamentu, zapisu windykacyjnego, ustalania kręgu spadkobierców,
 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz wniosku o dział spadku,
 • reprezentowanie wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym m.in. w sprawach o zachowek, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji publicznej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń oraz koncesji.

Prawo Internetu

 • doradztwo w sprawach prawa telekomunikacyjnego, prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi IT oraz wdrażania usług informatycznych,
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz regulaminów działania usługodawców internetowych, a w szczególności: sklepów internetowych oraz portali społecznościowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia w sieci praw autorskich oraz dóbr osobistych,
 • dochodzenie roszczeń o zaniechanie naruszeń oraz przeniesienie praw do nazw domen internetowych,
  prowadzenie postępowań przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, jak również w sprawie domen .eu przed Sądem Arbitrażowym w Pradze (ADR),
 • sporządzanie oraz opiniowanie licencji na oprogramowania komputerowe.

Prawo karne

 • reprezentowanie i obrona praw na każdym etapie postępowania karnego, tak w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem,
 • przygotowywanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, zażaleń, apelacji, prywatnych aktów oskarżenia,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w ramach procesu karnego (powództwo adhezyjne),
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym, przygotowywanie wniosków i  zażaleń m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kar oraz wniosku o udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego.