Wynagrodzenie

Kodeks etyki adwokackiej zabrania publikowania cennika usług. Dlatego poniżej  wyjaśniam Ci zasady ustalania wynagrodzenia Kancelarii.

Przede wszystkim przy ustalaniu wysokości honorarium brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • rodzaj i złożoność sprawy
  • przewidywany nakład pracy
  • wymagana wiedza specjalistyczna

Na wynagrodzenie Kancelarii składa się honorarium adwokata (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem danej sprawy (opłat sądowych, kancelaryjnych, notarialnych, skarbowych, kosztów dojazdu itp.).

Honorarium co do zasady płatne jest z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia płatności na raty.

W zależności od charakteru sprawy oraz indywidualnych uzgodnień z Klientem możliwe są niżej wskazane systemy ustalania honorarium:

  • system ryczałtowy (zadaniowy) – honorarium jest ustalane z góry i niezależne od nakład pracy;
  • system rozliczeń godzinowych – honorarium jest uzależnione od ilości czasu poświęconego;
  • system mieszany (ryczałtowo-godzinowy) – honorarium obejmuje określony limit godzin pracy, po przekroczeniu którego stosowany jest system rozliczeń godzinowych według uzgodnionej stawki;
  • system ryczałtowy z tzw. premia za sukces – stała część honorarium jest ustalona z góry i zostaje powiększona w razie osiągnięcia oczekiwanego wyniku;
  • wykonanie zlecenia według stawki ustalonej z Klientem – jest stosowany w sprawach, w których nie można z góry określić zakresu i czasu pracy.

Kancelaria Adwokacka nie przyjmuje do prowadzenia spraw, gdzie honorarium stanowi jedynie procent kwoty zasądzonej na rzecz Klienta w przypadku wygranej sprawy, tj. bez wstępnego honorarium.

Jeśli  potrzebujesz szybkiej wyceny, skontaktuj się  ze mną lub zadaj pytanie poprzez formularz porad prawnych on-line.